Mijn achtergrond in (Oosterse) krijgs- & verdedigingskunsten

  • Judo
  • Jiu Jitsu
  • Braziliaans Jiu Jitsu
  • Yoseikan Jujutsu
  • Kickboksen
  • Karate (Kyu Koshin en Wado Ryu)
  • Aikido (Yoseikan en Aikibudo)
  • Grappling
  • Krav Maga
  • Ken Jitsu (Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu)